Sorg og kriseplan

Sorg og kriseplan

for

Bruhns Gård.

Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at ”det der ikke må ske – Sker”.

Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår?

Vi har taget stilling til, hvordan vi vil agere i disse krisesituationer

-      Når et barn mister en af sine nærmeste

-      Når en familie mister et barn

-      Når børnehaven mister en kollega

-      Dødsfald eller alvorlig ulykke i børnehaven

-      Skilsmisse i familien

-      Alvorlig sygdom

Sorg er individuelt. Folk med sorg reagerer forskelligt. Hvad folk har brug for, kan der ikke laves en drejebog for, men kræver en vurdering og en snak i hvert enkelt tilfælde.

En masse praktiske punkter kan bruges i alle situationer, følgende er en liste over disse.

Når et barn mister en af sine nærmeste dvs. far, mor og søskende.

Ved pludselig dødsfald:

-      Husmøde.

-      Information til alle i personalegruppen.

-      Opringning til alle der ikke er på arbejde.

-      I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne på stuerne, hvor der kort snakkes om det at miste.

-      Flaget hejses på halvt.

-      Efter behov vil der efterfølgende blive læst bøger, tegnet og snakket om døden.

-      Alle børn får et brev med hjem der fortæller om dødsfaldet.

Alvorlig sygdom med døden til følge:

-      Under sygdomsforløbet holdes tæt kontakt til familie.

-      To medarbejder fra stuen holder kontakt med den berørte familie.

-      Der skal skabes enighed mellem børnehaven og familien om, hvor meget barnet skal vide, på hvilket måde informationerne gives.

-      Vi (lederen og personale fra stuen) deltager i bisættelsen.

Den første kontakt:

-      Lederen tager den første kontakt til den berørte familie.

-      Lederen sørger for at sende en buket blomster og tilbyde vores hjælp.

-      Vi vil fortælle den berørte familie, at vi er til rådighed.

-      Vi vil informere familien om vores procedure i børnehaven.

Tiden efter:

-      Det er vigtigt, at barnet kommer i børnehaven. Hvis den efterladte forældre ikke har overskud til at følge barnet, er der måske andre der kan tage over.

-      Skærpet opmærksomhed på barnet fremover.

-      Vær opmærksom på barnets signaler.

-      Personalet tager initiativ til at tale med barnet og forældre jævnligt.

Når en familie mister et barn.

Alvorlig sygdom:

-      Under sygdomsforløbet holdes tæt kontakt til familien.

-      To medarbejdere fra stuen er kontaktpersoner for den berørte familie.

-      Der skal skabes enighed mellem børnehaven og familien om, hvor meget barnet skal vide, på hvilken måde informationerne gives.

-      Der gives løbende informationer til stuens børn om det syge barn efter aftale med barnets forældre.

-      Der sendes jævnligt tegninger og breve til det syge barn.

-      Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk i det omfang, den enkelte eller alle har brug for det.

Pludselig dødsfald:

-      Når meddelelsen om dødsfaldet gives børnehaven, samles personalet snarest muligt, så alle kan være ens informeret.

-      Personalet kontakter pædagogisk konsulent/psykolog for at få hjælp i situationen og efterfølgende.

Dødsfaldet:

-      Når dødsfaldet er sket, holder vi samling med alle børn og personaler.

-      Vi hejser vores flag på halv stang.

-      Vi fortæller i korte, letforståelige vendinger, hvad der er sket.

-      Der kan tændes lys og måske synges en sang for den døde.

-      Hvis et søskende barn er i børnehaven denne dag, inddrages det i forberedelserne til samlingen.

-      Er søskende barnet ikke i børnehave til den fælles samling, holdes en ekstra samling på stuen, når barnet er tilbage igen.

-      Alle børn får brev med hjem om dødsfaldet. Informationer gives efter aftale og med respekt for familiens ønsker.

Begravelsen:

-      Medarbejdere deltager i begravelsen.

Tiden efter:

-      Personalet tager initiativ til at tale med familien om det døde barn og forløbet omkring dødsfaldet, hvis familien fortsat er tilknyttet børnehaven.

-      Der holdes skærpet opmærksomhed på evt. søskende fremover.

-      Barnets garderobeplads står tom i en periode.

-      Der tales jævnligt med børnene om det afdøde barn.

 

Når børnehaven mister en kollega.

Under sygdom:

-      Det er vigtigt, at kollegaerne fastholder kontakten til den syge via besøg, telefonsamtaler, breve osv.

-      Det er kollegaerne der har ansvaret for at holde kontakten til den syge, med respekt for den syges ønsker.

-      På personalemøder vendes jævnligt, hvordan vi bedst kan støtte den syge kollega bedst muligt, samt hvordan hverdagen i børnehaven kan fungere med sygdommen.

-      Efter aftale med den sygemeldte underrettes forældre og børn i den form og omfang, det skønnes nødvendigt.

-      Personalet søger støtte og hjælp hos vores tilknyttende fagfolk i det omfang, den enkelte eller alle har brug for det.

Pludselig dødsfald:

-      Når dødsfaldet er sket, holder vi samling med alle børn og personaler.

-      Vi hejser vores flag på halv stang.

-      Vi fortæller i korte, letforståelige vendinger, hvad der er sket.

-      Der kan tændes lys og måske synges en sang for den døde.

-      Alle børn får et brev med hjem. Brevet sendes til fraværende børn.

Begravelsen:

-      Personalet deltager i begravelsen.

 

 

Dødsfald eller alvorlig ulykke i børnehaven/på tur.

-      Kontakt alarm centralen 112, få assistance fra ambulance/politi. Politiet kontakter forældrene ved dødsfald.

-      Kontakt børnehaven, hvis ulykke sker på tur.

-      Kontakt forældrene.

-      Kontakt kommunen – pædagogisk konsulent,  psykolog og chef.

-      Bupl (for hjælp i forhold til pressedækning og juridiske forhold).

-      FOA

-      Krummerne (for at imødegå rygter).

-      Børnene samles, og beskeden om ulykken gives så enkelt som muligt.

-      Vi kontakter alle forældre med henblik på afhentning af børnene hurtigst muligt. Der ringes også hjem til de børn der er fraværende.

-      Vi skriver et kort og klart brev om forløbet, som hvert barn får med hjem (overrækkes). Breve sendes til fraværende børn.

-      Alle medarbejder bliver i børnehaven til dagens slutning. Medarbejder der ikke er på arbejde kontaktes og kommer om muligt.

-      Næste formiddag holdes der samling med flag på halv.

Tiden efter:

-      Personalet søger at holde tæt kontakt til forældrene gennem forløbet og tiden umiddelbart efter. Dog må vi respektere forældrenes mulige vrede og afvisning.

-      Personalegruppen modtager krisehjælp fra kommunens psykologer i tiden efter ulykken.

Skilsmisse i familien:

-      Når en medarbejder bliver bekendt med en skilsmisse, er det vigtigt, at alle medarbejder bliver bekendt med det, for at kunne støtte barnet bedst muligt.

-      Den primære medarbejder opfordrer forældrene til at skabe en åben dialog omkring skilsmissen.

-      I samarbejde med forældrene skal vi hjælpe barnet bedst muligt i hverdagen, og give barnet den ekstra omsorg, det har behov for.

-      Medarbejderne skal skabe klare aftaler i hverdagen vedr. aflevering, afhentning og formidle de nødvendige oplysninger i institutionens afkrydsningssedler og stamkort.

-      Vi skal undgå at blive part i sagen.

-      Hvis situationen går i hårdknude for forældrene og statsamtet dermed bliver inddraget i beslutningen omkring forældremyndighed og samkvemsret, skal vi have en tydelig info om aftalerne, så misforståelser undgås.

Alvorlig sygdom:

-      Kollegaer, forældre og børn reagerer individuelt ved en sådan krise. Vi spørger ind til deres behov og handler derefter: blomster, samtaler, økonomisk friplads (ved børn), kontakt til relevante organisationer, opmærksomhed og støtte.

-      Kollegaer husk vores ”ambulance brev”.

Situationer hvor personalet kommer i en krisesituation.

Dette kan f.eks være anklager fra forældre eller børn. Der skal altid være 2 personaler tilsted ved en samtale, og få drøftet det hurtigst muligt.

Udarbejdet af Gitte Stryger og Brian Jørgensen

December 2014